PEPSI
UCL
2019
#FORTHELOVEOFIT #FORTHELOVEOFIT #FORTHELOVEOFIT

IGRAJ & OSVOJI

PRAVILA IN POGOJI »NAGRADNE IGRE PEPSI« NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Organizator, izvajalec in namen nagradne igre

Organizator »nagradne igre Pepsi Igraj & Osvoji (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci.

Izvajalec nagradne igre je BBDO Zagreb, Šoštarićeva ul. 10, 10000, Zagreb, Hrvaška, kontaktna oseba pa Sanja Veček, telefonska številka: +385 1 481 33 00.

Namen nagradne igre je promocija pijače Pepsi v trgovinah in horeca lokalih (restavracijah, hotelih in podobnih gostinskih obratih) v Sloveniji.

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani https://www.pepsi.si. Vsak udeleženec nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinja s temi pravili in pogoji in jih v celoti sprejema.

2. Pogoji za sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre v trgovinah ali horeca lokalih po Sloveniji kupijo katerikoli izdelek pijače Pepsi (Pepsi, Pepsi brez sladkorjev, Pepsi Twist), vnesejo številko računa, ki potrjuje nakup katerega koli izdelka Pepsi na spletno stran https://www.pepsi.si ali na isti spletni strani pravilno odgovorijo na vprašanje: »Kdo je uradni sponzor UEFA Lige prvakov v kategoriji brezalkoholnih pijač?«

V primeru, če je oseba izžrebana, bo za prevzem nagrade potrebna predložitev računa, ki dokazuje nakup katerega koli izdelka pijače Pepsi v času trajanja nagradne igre, razen v primeru, če je oseba odgovorila na nagradno vprašanje, ki ne pogojuje nakupa. Nakup kateregakoli izdelka Pepsi ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Spletna stran https://www.pepsi.si, kamor se vnese številka računa in osebni podatki (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-mail naslov in telefonska številka) ali pravilen odgovor na nagradno vprašanje je napisana tudi v TV oglasu, ki se vrti na izbranih TV postajah po Sloveniji in tudi na oglasih pijače Pepsi v trgovinah in horeca lokalih ter digitalnih omrežjih po Sloveniji.

Osebe, ki so zaposlene v Radenski d.o.o. in pravne osebe ali druge osebe, ki kakorkoli neposredno ali posredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci) ne smejo sodelovati v nagradni igri.

3. Potek igre

Nagradna igra bo potekala od 25. marca do 25. aprila 2019. Na voljo bo 1 glavna nagrada in 10 ostalih nagrad.

Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, in sicer tako, da v času trajanja nagradne igre kupijo katerikoli izdelek pijače Pepsi (Pepsi, Pepsi brez sladkorjev, Pepsi Twist), v trgovinah ali horeca lokalih po Sloveniji, vnesejo številko računa, ki potrjuje nakup katerega koli izdelka Pepsi na spletno stran https://www.pepsi.si ali na isti spletni strani pravilno odgovorijo na vprašanje: »Kdo je uradni sponzor UEFA Lige prvakov v kategoriji brezalkoholnih pijač?«

4. Nagrade

Nagrade so naslednje:

Glavna nagrada: 1 x paket za dve osebi za ogled finalne tekme UEFA Lige prvakov v Madridu. Datum koriščenja glavne nagrade je 1. junij 2019. Glavna nagrada vključuje prevoz do Madrida, 2x nočitev v hotelu v dvoposteljni sobi, ogled finalne tekme, prevoz do stadiona in nazaj v hotel ter prevoz nazaj domov.

Ostale nagrade:

10 pametnih telefonov Sony Xperia XA2 Ultra

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.pepsi.si.

Žrebanje nagrad bo potekalo 26. aprila 2019 v prostorih izvajalca nagradne igre, BBDO Zagreb, Šoštarićeva ul. 10, 10000, Zagreb, Hrvaška. Udeleženci sodelujejo v žrebanju, če organizator do izteka 25. aprila 2019 na spletni strani www.pepsi.si prejme vnos številke računa, ki potrjuje nakup kateregakoli izdelka Pepsi ali pravilno odgovori na nagradno vprašanje: »Kdo je uradni sponzor UEFA Lige prvakov v kategoriji brezalkoholnih pijač?«

Nagrajence bo izžrebala tričlanska žirija, sestavljena iz predstavnikov izvajalca nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko dobi samo eno nagrado. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme eno nagrado. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in je ni možno zamenjati, prenos nagrade na tretjo osebo je možen le v primeru pisne izjave izžrebanca, da nagrado prenaša na tretjo osebo.

Informacijo o prejeti nagradi bodo nagrajenci prejeli po koncu žrebanja (tj. 26. aprila 2019) na svoj kontaktni naslov (telefonsko številko ali naslov elektronske pošte), ki so jo navedli pri oddaji podatkov, dne 30. aprila 2019 pa bodo na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov objavljeni tudi na spletni strani www.pepsi.si.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli, v naslednjih primerih:

 • Če se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca in/ali
 • kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih, in/ali
 • kadar je  podan utemeljen sum, da je nagrajenec vpisal nepravilno številko računa na spletno stran www.pepsi.si , ki dokazuje nakup kateregakoli izdelka Pepsi oziroma kadar obstaja utemeljen sum, da je nagrajenec prekopiral tuj račun in/ali
 • kadar nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče dostaviti ali kadar na splošno nasprotuje tem pravilom.

V primeru, če vse nagrade niso izžrebane, se žrebanje ponovi.

Ko je nagrajenec obveščen o nagradi, je dolžan v roku 2 dni od prejema obvestila o prejemu nagrade,  organizatorju na e-mail: info@radenska.si posredovati naslednje podatke: ime, priimek, kopijo osebnega dokumenta in kraj rojstva, če je osebni dokument osebna izkaznica, ter svojo davčno številko, pri čemer v Zadevi elektronske pošte navede: NAGRADNA IGRA PEPSI.

5. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence v skladu z veljavnimi predpisi samodejno odvedel akontacijo dohodnine od skupne vrednosti nagrade. Izvajalec bo nagrajencu do 28. februarja 2020 po pošti poslal potrdilo s podatkoma o vrednosti nagrade in znesku plačane akontacije predmetnega davka. Nagrajenec je dolžan znesek plačane akontacije davka napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2019. Izvajalec ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

6. Prevzem nagrad

Nagrado bo nagrajenec prevzel v prostorih organizatorja v Radencih ali pa jo bo organizator v dogovoru z nagrajencem dostavil na njegov domači naslov ali drugi dogovorjeni naslov.

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in prinesti kopijo davčne številke in osebnega dokumenta.

Če nagrajenec ostalih nagrad ne prevzame do 31. oktobra 2019, ali če nagrajenec glavne nagrade ne prevzame do 17. maja 2019 se šteje, da se odpoveduje nagradi in se ta ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se v tem primeru odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja in izvajalca.

7.Omejitev odgovornosti

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne bo sodeloval  v morebitnih sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju predložila izpolnjeno potrdilo o prejeti nagradi v skladu s temi pravili.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko svojih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem.

Organizator ni odgovoren za nobene okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.pepsi.si , omrežja, telefonskih linij ali drugih oblik komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile sprejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

8. Uporaba osebnih podatkov

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov, e-mail naslov ter gsm telefonska številka) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, če bo udeleženec nagrajen.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-mail, gsm telefonska številka in kopija osebnega dokumenta) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca) in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

V primeru če bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena oz. nagrajencev iz 2. odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 1 meseca od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. V primeru, če udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu obdelovati, če obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

Osebni podatki nagrajenca iz 3. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Več o vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov na linku:
http://www.radenska.si/politika-varstva-osebnih-podatkov

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na:

E-pošta: gdpr@radenska.si
RADENSKA d.o.o.
Boračeva 37
Radenci, 9252, Slovenija

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

9. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil vse udeležene.

10. Končne določbe

S pristopom k nagradni igri sodelujoči sprejmejo navedena pravila in pogoje nagradne igre.

Pravila in pogoji nagradne igre začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in pogojev. O vseh spremembah ali dopolnitvah nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na zgoraj navedeni spletni strani.

Dodatna vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko sodelujoči in ostali zainteresirani posredujejo na elektronski naslov info@radenska.si.

V Radencih, 24.3.2019

Radenska d.o.o.

NAGRADNA IGRA TRAJA OD 25.3. DO 25.4.2019