Igralci

Ljubi. Živi. Osvoji.

  1. KUPI KATERIKOLI PEPSI IZDELEK
  2. VPIŠI ŠTEVILKO RAČUNA IN SVOJE PODATKE
  3. ALI ODGOVORI NA NAGRADNO VPRAŠANJE
  4. IN OSVOJI NAGRADE

PRAVILA IN POGOJI »NAGRADNE IGRE PEPSI LJUBI. ŽIVI. OSVOJI« NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Organizator, izvajalec in namen nagradne igre

Organizator »nagradne igre Pepsi LJUBI. ŽIVI. OSVOJI. (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci. Izvajalec nagradne igre je BBDO Zagreb, Šoštarićeva ul. 10, 10000, Zagreb, Hrvaška, kontaktna oseba pa Sanja Veček, telefonska številka: +385 1 481 33 00.

Namen nagradne igre je promocija pijače Pepsi v trgovinah in horeca lokalih v Sloveniji.

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani družbenega omrežja Facebook https://www.facebook.com/PepsiSlovenija/ ali na spletni strani https://www.pepsi.si .  Nagradna igra ni sponzorirana s strani in ni povezana s podjetjem Facebook. Vsak udeleženec nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinja s temi pravili in pogoji in jih v celoti sprejema.

2. Pogoji za sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe z zakonitim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre v trgovinah ali horeca lokalih po Sloveniji kupijo katerikoli izdelek pijače Pepsi (Pepsi, Pepsi brez sladkorjev, Pepsi Twist), vnesejo številko računa, ki potrjuje nakup katerega koli izdelka Pepsi na spletno stran https://www.pepsi.si ali na isti spletni strani pravilno odgovorijo na vprašanje: »Kdo je uradni sponzor UEFA Lige prvakov v kategoriji brezalkoholnih pijač?«  Mlajši od 18 let morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje oz. odobritev staršev oz. skrbnikov. V primeru, da je oseba izžrebana, bo za prevzem nagrade potrebna predložitev računa, ki dokazuje nakup katerega koli izdelka pijače Pepsi v času trajanja nagradne igre, razen v primeru, če je oseba odgovorila na nagradno vprašanje, ki ne pogojuje nakupa. Nakup kateregakoli izdelka Pepsi ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Osebe, ki so zaposlene v Radenski d.o.o. in pravne osebe ali druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci) ne smejo sodelovati v nagradni igri. Vsak udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da v času trajanja nagradne igre kupi katerikoli izdelek Pepsi v trgovinah in horeca lokalih po Sloveniji, vnese številko računa na spletno stran https://www.pepsi.si ali na isti spletni strani pravilno odgovori na nagradno vprašanje: »Kdo je uradni sponzor UEFA Lige prvakov v kategoriji brezalkoholnih pijač?« Spletna stran https://www.pepsi.si, kamor se vnese številka računa ali pravilen odgovor na nagradno vprašanje je napisana tudi v TV oglasu, ki se vrti na izbranih TV postajah po Sloveniji in tudi na oglasih pijače Pepsi v trgovinah in horeca lokalih ter digitalnih omrežjih po Sloveniji.

3. Potek igre

Nagradna igra bo potekala od 29. marca do 25. aprila 2018. Na voljo bo 1 glavna nagrada in 40 ostalih nagrad.

Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, in sicer tako, da v času trajanja nagradne igre kupijo katerikoli izdelek pijače Pepsi (Pepsi, Pepsi brez sladkorjev, Pepsi Twist), v trgovinah ali horeca lokalih po Sloveniji, vnesejo številko računa, ki potrjuje nakup katerega koli izdelka Pepsi na spletno stran https://www.pepsi.si ali na isti spletni strani pravilno odgovorijo na vprašanje: »Kdo je uradni sponzor UEFA Lige prvakov v kategoriji brezalkoholnih pijač?«

4. Nagrade

Nagrade so naslednje:

Glavna nagrada: 1 x paket za dve osebi za ogled finalne tekme UEFA Champions League v Kijevu. Datum koriščenja glavne nagrade je 26. maj 2018. Glavna nagrada vključuje prevoz do Kijeva, 2x nočitev v hotelu, ogled finalne tekme, prevoz do stadiona in nazaj v hotel, paket dobrodošlice.

Ostale nagrade:

- 40 pametnih telefonov Sony Experia XA2

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.pepsi.si in na spletni strani družbenega omrežja Facebook https://www.facebook.com/PepsiSlovenija/

Žrebanje nagrad bo potekalo 26. aprila 2018 v prostorih izvajalca nagradne igre, BBDO Zagreb, Šoštarićeva ul. 10, 10000, Zagreb, Hrvaška. Udeleženci sodelujejo v žrebanju, če organizator do izteka 25. aprila 2018 na spletni strani www.pepsi.si prejme vnos številke računa, ki potrjuje nakup kateregakoli izdelka Pepsi ali pravilno odgovori na nagradno vprašanje: »Kdo je uradni sponzor UEFA Lige prvakov v kategoriji brezalkoholnih pijač?«

Nagrajenca bo izžrebala tričlanska žirija, sestavljena iz predstavnikov izvajalca nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko dobi samo eno nagrado. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in je ni možno zamenjati, prav tako ni mogoč prenos nagrad na tretjo osebo.

Informacijo o prejeti nagradi bodo nagrajenci prejeli po koncu žrebanja (tj. 26. aprila 2018) na svoj elektronski naslov, dne 27. aprila 2018 pa bodo objavljeni tudi na spletni strani www.pepsi.si in https://www.facebook.com/PepsiSlovenija/, pri čemer soglašajo z objavo svojih osebnih podatkov na spletni strani družbenega omrežja Facebook https://www.facebook.com/PepsiSlovenija/ in na spletni strani www.pepsi.si.  Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli, kadar se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca in/ali kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih, in/ali kadar je utemeljen sum, da je nagrajenec vpisal nepravilno številko računa na spletno stran www.pepsi.si, ki dokazuje nakup kateregakoli izdelka Pepsi ali kadar obstaja utemeljen sum, da je nagrajenec prekopiral tuj račun in/ali kadar nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče dostaviti ali kadar na splošno nasprotuje tem pravilom.

V primeru, da se ne podeli vseh nagrad, se žrebanje ponovi.

Ko je nagrajenec obveščen o nagradi mora v roku 2 dni od prejama obvestila o prejemu nagrade,  organizatorju na e-mail: info@radenska.si posredovati naslednje podatke: ime, priimek, naslov bivanja (ulica, ulična številka in mesto), gsm telefonsko številko in svojo davčno številko, pri čemer v Zadevi elektronske pošte navede: NAGRADNA IGRA PEPSI LJUBI. ŽIVI. OSVOJI

Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec dostaviti kopijo svojega osebnega dokumenta in kopijo svoje davčne številke in podpisati potrdilo o prevzemu nagrade, ki ga pripravi izvajalec nagradne igre. Mladoletne osebe morajo predložiti pisno dovoljenje oz. odobritev svojih staršev ali skrbnikov, ki dovoljujejo oz. odobravajo sodelovanje v nagradni igri.

5. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence v skladu z veljavnimi predpisi samodejno odvedel akontacijo dohodnine od skupne vrednosti nagrade. Izvajalec bo nagrajencu do 28. februarja 2019 po pošti poslal potrdilo s podatkoma o vrednosti nagrade in znesku plačane akontacije predmetnega davka. Nagrajenec je dolžan znesek plačane akontacije davka napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2018. Izvajalec ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

6. Obvestilo in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni na svoj e poštni naslov, ki so ga navedli ob začetku nagradne igre na spletni strani, dne 26. aprila 2018, tj. po končanem  žrebanju definiranem v teh pravilih in pogojih nagradne igre. Nagrajenci bodo dne 27. aprila 2018 objavljeni tudi na spletni strani www.pepsi.si in https://www.facebook.com/PepsiSlovenija/ . Nagrado bo nagrajenec prevzel v prostorih organizatorja v Radencih ali pa jo bo organizator v dogovoru z nagrajencem dostavil na njegov domači naslov ali drugi dogovorjeni naslov. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in prinesti kopijo davčne številke in osebnega dokumenta. Če nagrajenec ostalih nagrad ne prevzame do 31. oktobra 2018, ali če nagrajenec glavne nagrade ne prevzame do 20. maja 2018 se šteje, da se odpoveduje nagradi in se ta ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se v tem primeru odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

S sodelovanjem v tej nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek objavita na spletni strani https://www.facebook.com/PepsiSlovenija/ in spletni strani www.pepsi.si . Nagrajenec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja in izvajalca.

7. Odgovornost

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju predložila izpolnjeno potrdilo o prejeti nagradi v skladu s temi pravili. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko svojih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem.

Organizator ni odgovoren za nobene okvare oziroma nedelovanje spletnih strani https://www.facebook.com/PepsiSlovenija/ , www.pepsi.si, omrežja, telefonskih linij ali drugih oblik komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile sprejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

8. Uporaba osebnih podatkov

S pristopom k nagradni igri uporabnik dovoljuje, da organizator in izvajalec kot upravljavca osebnih podatkov sodelujočih vse posredovane osebne podatke v nagradni igri obdelujeta v skladu z namenom nagradne igre oz. v skladu z namenom uspešne celostne izvedbe nagradne igre in objave nagrajencev na zgoraj navedenih spletnih naslovih. Organizator in izvajalec se obvezujeta, da bosta posredovane osebne podatke obdelovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bosta posredovala tretji osebi ali jih uporabila v druge namene kot je navedeno v prejšnjem odstavku tega člena.

Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju in upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oz. izpolnitve namena obdelave osebnih podatkov vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z veljavnim Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

9. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil vse udeležene.

10. Končne določbe

S pristopom k nagradni igri sodelujoči sprejmejo navedena pravila in pogoje nagradne igre.

Pravila in pogoji nagradne igre začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in pogojev. O vseh spremembah ali dopolnitvah nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na zgoraj navedeni spletni strani in Facebook profilu.

Dodatna vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko sodelujoči in ostali zainteresirani posredujejo na elektronski naslov info@radenska.si.

V Radencih, 29.3.2018

Radenska d.o.o.